CIZ en Umbra Zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besluit of een verzekerde recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Langdurige zorg is zorg van niet-voorbijgaande aard. Deze beslissing wordt genomen op basis van een grondslag. Mogelijke grondslagen voor langdurige zorg zijn: een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking; of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap.

Het CIZ legt het recht op Wlz vast door middel van verschillende zorgprofielen. Deze worden gebaseerd op de grondslag(en), stoornissen en beperkingen die een rol spelen in de zorgbehoefte van de cliënt. Voor het toekennen van de zorgprofielen zijn specifieke indicatiecriteria bepaald. In het indicatiebesluit van het CIZ staat het zorgprofiel en de geldigheidsduur van de gegeven indicatie. Daarbij kan aanvullende informatie bijvoorbeeld over de voorkeuren van de verzekerde gegeven worden. In het indicatiebesluit staat in het gegeven zorgprofiel vastgelegd op welke vorm(en) van zorg de verzekerde recht heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hulp in de huishouding, verpleging en verzorging of permanent verblijf in een zorginstelling. Het CIZ heeft geen taak in het bepalen of iemand dagbesteding nodig heeft. Dit valt onder de zorgverzekering.

Het doel van de langdurige zorg is het voorkomen van zogenoemd ‘ernstig nadeel’ voor de verzekerde of mensen in de omgeving van de verzekerde. Van ernstig nadeel is sprake wanneer er door fysieke en/of psychische problemen een reëel risico bestaat op het ontstaan van een situatie waarin iemand zichzelf of anderen maatschappelijk, lichamelijk, of in de ontwikkeling ernstig beschadigd of verwaarloosd, of dit dreigt te doen. Ook overweegt het CIZ of er vanuit andere bronnen zorg kan worden verwacht, bijvoorbeeld van de ouders in het geval van minderjarigen, of dat er sprake is van zorg uit een andere domein dan de Wlz, of van een uitzonderingssituatie.

Umbra Zorg heeft als missie om bij elke unieke zorgvraag de best passende zorgaanbieder te zoeken. De zorgprofielen van het CIZ bepalen op welke zorg een verzekerde recht heeft. Bij het verbinden van zorgvraag en zorgaanbieder houdt Umbra Zorg hier uiteraard rekening mee. Het CIZ noteert ook de voorkeuren van de verzekerde voor bepaalde instellingen of zorgaanbieders. Als Umbra Zorg vinden we de persoonlijke voorkeur van mensen erg belangrijk en ook daar houden we rekening mee bij het verbinden van zorgvrager en zorgaanbieder. De relatie met de verzekerde en zijn eigen wensen staan hierin voorop. Met de indicatie van het CIZ in de hand zoeken we als Umbra Zorg dus de best passende zorg en zorgen we voor verbinding.