WMO en Umbra Zorg

Iedereen voelt zich het prettigst in de eigen bekende omgeving. Daar willen mensen graag zo lang mogelijk in blijven wonen. Wanneer de zelfredzaamheid van mensen afneemt, hebben ze daar hulp bij nodig. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten hiervoor zorgen.

De gemeente zorgt voor ondersteuning en hulp in het huishouden voor mensen die hier zelf niet (meer) toe in staat zijn. Met deze maatschappelijke ondersteuning kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wanneer dit echt niet meer kan kunnen mensen ook via de Wmo in een beschermde woonomgeving of in een opvanghuis geplaatst worden. Dit gebeurt uiteraard pas wanneer een verzekerde thuis niet langer veilig kan wonen.

De verzekerde mag zelf zijn eigen hulp en/of zorg inkopen met het door de gemeente gegeven persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente geeft dit pgb nadat goed onderzocht is hoe de persoonlijke thuis- en leefsituatie van de verzekerde is en welke zorg er in die situatie nodig is. Het kan zijn dat de gemeente ook een eigen bijdrage vraagt voor de ondersteuning die geboden wordt. Dit onderzoek begint met een gesprek bij de verzekerde thuis waarin besproken wordt welke zorg er nodig is en welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms worden er oplossingen of hulpmiddelen voorgesteld waar de verzekerde zelf nog niet aan heeft gedacht. Dit kunnen bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulp aan huis, of het krijgen van een rolstoel of scootmobiel zijn.

Ook bij Umbra Zorg kan zorg worden ingekocht zoals hulp in het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding in groepen. Kenmerkend voor Umbra Zorg is de aandacht voor relatie en verbinding. Wij zien het als onze missie om de beste verbinding te maken tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Dit doen we door te luisteren naar de persoonlijke vragen en wensen van de zorgvrager. Onze betrokken zorgverleners bieden met hun menselijke benadering de zorg die nodig is op een manier die past bij de zorgaanvrager.